Tiền ảo Bitcoin (BTC) vừa trải qua lần giảm giá (halving) thứ 3 trong lịch sử

Tiền ảo Bitcoin (BTC) vừa trải qua lần giảm giá (halving) thứ 3 trong lịch sử

Tiền ảo Bitcoin (BTC) vừa trải qua một sự kiện bốn năm một lần: Sự kiện halving lần thứ 3 đã cắt phần thưởng khối khai thác từ 12,5 BTC xuống 6,25 BTC. Sự kiện tiền điện tử được mong đợi nhất năm 2020, BTC halving, vừa có hiệu lực. Chỉ xảy ra bốn năm một lần, phần...
Việt Nam quyết định lập tổ nghiên cứu tiền điện tử để quản lý

Việt Nam quyết định lập tổ nghiên cứu tiền điện tử để quản lý

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đã có quyết định thành lập Tổ nghiên cứu tiền điện tử để đề xuất các chính sách, cơ chế quản lý tiền điện tử, tài sản ảo. Tổ nghiên cứu bao gồm 9 thành viên, trong đó các thành viên thuộc Vụ chính sách, Vụ pháp chế, Vụ Tài chính...

Pin It on Pinterest